Dự thảo nghị định về giá đất "bỏ quên" nhiều chi phí của doanh nghiệp?

Hội Thẩm định giá Việt Nam đã ban hành công văn góp ý Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất.
Dự thảo nghị định về giá đất "bỏ quên" nhiều chi phí của doanh nghiệp?

Không tính đủ chi phí, khó hút nhà đầu tư

Hội Thẩm định giá Việt Nam cho biết, đơn vị này đã tiếp cận với Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất và Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận thấy cả Nghị định số 12/2024/NĐ-CP và Dự thảo Nghị định mới có nhiều nội dung phù hợp, đáp ứng được yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó Hội Thẩm định giá Việt Nam cũng thấy rằng nội dung của phương pháp định giá đất theo phương pháp thặng dư quy định tại Nghị định và Dự thảo Nghị định còn có những bất cập do chưa tính đúng, tính đủ tổng chi phí của nhà đầu tư phải bỏ ra để thực hiện dự án và lợi nhuận mà họ được hưởng khi hoàn thành dự án đầu tư. Chính vì vậy sẽ dẫn đến hệ quả không chỉ khó thu hút đầu tư mà còn làm cho giá đất bị đẩy lên ở mức cao không hợp lý.

Thứ nhất, về tổng chi phí đầu tư.

Nghị định 12/2024/NĐ-CP và Dự thảo Nghị định đã không tính đủ các loại chi phí để hình thành tổng chi phí mà nhà đầu tư phải chi ra để thực hiện dự án. Quy định chỉ tính chi phí đầu tư vào phát triển đất mà không tính chi phí ban đầu nhà đầu tư phải bỏ ra để có đất thực hiện dự án, đó là “tiền sử dụng đất” (trừ khi nhà đầu tư thực hiện dự án được Nhà nước miễn tiền sử dụng đất thì không tính) và lãi suất vay vốn. "Đây là điều không hợp lý", Hội Thẩm định giá nêu quan điểm..

Thứ hai, về lợi nhuận.

Tại Nghị định và cả hai phương án của Dự thảo Nghị định: Lợi nhuận chỉ tính trên chi phí phát triển đất, không tính trên tổng chi phí (như nói trên) mà nhà đầu tư chi ra (bao gồm tiền sử dụng đất + Chi phí phát triển đất + Chi phí kinh doanh) là tính thiếu, không tuân thủ nguyên lý hình thành giá: Giá phải bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh và có lợi nhuận (cũng không đúng với cách tính lợi nhuận của phương pháp thặng dư là lợi nhuận tính trên giá trị tài sản) và phủ nhận nguyên lý “Giá trị tương lai của tiền” tức là khi nhà đầu tư có tiền đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào cũng phải mong muốn có lợi nhuận kỳ vọng, kể cả đem tiền gửi vào ngân hàng để hưởng lãi suất.

Đối với phương án 1: Dự thảo đã lẫn lộn giữa lợi nhuận của nhà đầu tư được hưởng và chi phí nhà đầu tư phải chi ra để thực hiện dự án (Dự thảo quy định: Lợi nhuận bao gồm cả chi phí vốn); bởi vì lợi nhuận là khoản tiền nhà đầu tư được hưởng. Chi phí vốn là khoản tiền nhà đầu tư phải trả cho người “Cấp vốn”.

Chi phí vốn bản chất của nó là lãi suất của khoản tiền nhà đầu tư đi vay phải trả cho người có tiền cho vay. Nó chính là lợi nhuận của người có tiền cho vay, nhưng lại là chi phí của người đi vay và đương nhiên khoản chi phí tài chính này nhà đầu tư không được hưởng mà phải chi trả, được tính trong cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh.

Đối với phương án 2: Lợi nhuận của nhà đầu tư chỉ tính trên chi phí phát triển, không được tính trên tổng chi phí là không tính đúng, tính đủ như phân tích trên.

Từ những bất cập trên, Hội Thẩm định giá Việt Nam kiến nghị về tổng chi phí để tính lợi nhuận cho nhà đầu tư cần được tính đúng, tính đủ các chi phí như sau: Tổng chi phí (1) = Chi phí tiền sử dụng đất + Chi phí phát triển và chi phí kinh doanh.

Về lợi nhuận của nhà đầu tư sẽ được tính bằng công thức: Lợi nhuận nhà đầu tư = Tỷ lệ % x Tổng chi phí (1).

Đề nghị bổ sung yếu tố “lợi nhuận của chủ đầu tư”

Trước đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng có ý kiến góp ý Dự thảo nghị định quy định về giá đất.

Theo VCCI, Điều 6.3 Dự thảo quy định công thức xác định thu nhập ròng bình quân năm (= thu nhập bình quân năm – chi phí bình quân năm). Theo phản ánh của doanh nghiệp, quy định này là chưa hợp lý vì chưa tính yếu tố “lợi nhuận của chủ đầu tư” (chưa cho phép trừ yếu tố này). Việc không xác định lợi nhuận của chủ đầu tư sẽ không đảm bảo công bằng trong các phương pháp áp dụng do khi đối chiếu với công thức, chủ đầu tư sẽ đầu tư, khai thác mà không có lợi nhuận. Toàn bộ thặng dư từ khai thác hiện trạng công trình trên đất trong toàn bộ thời gian thuê đất (trả tiền 1 lần) của thửa đất sẽ nộp Nhà nước hết chưa kể thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quy định như vậy là không phù hợp với lý thuyết về xác định chênh lệch địa tô; làm tăng mức chênh lệch về giá đất của thửa đất khi áp dụng phương pháp thu nhập với phương pháp thặng dư (nếu có cùng một thông tin quy hoạch). Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung yếu tố “lợi nhuận của chủ đầu tư” vào công thức trên.

Điều 7.3.a dự thảo quy định chi phí đầu tư xây dựng để xác định giá đất theo phương pháp thặng dư gồm: chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng nhà ở, công trình xây dựng khác; chi phí thiết bị; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí quản lý dự án và một số khoản mục chi phí khác theo quy định tại suất vốn đầu tư.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, quy định này mang tính đóng, các chi phí khác chưa được liệt kê chỉ áp dụng với trường hợp sử dụng suất vốn đầu tư, chẳng hạn: chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án; chi phí lãi vay, chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phục vụ thi công, bảo hiểm… Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các khoản chi phí trên.

Cũng theo VCCI, điều 7.3.b dự thảo quy định chi phí kinh doanh được tính bằng tỷ lệ % trên doanh thu phù hợp với mặt bằng chung tại địa phương. Theo phản ánh của doanh nghiệp, quy định này là chưa rõ ràng và không phù hợp.

Cụ thể, các chi phí kinh doanh như chi phí quảng cáo, bán hàng, vận hành rất khác nhau trong từng lĩnh vực, nên khó có thể xác định mặt bằng chung tại địa phương.

Hơn nữa, việc khoanh vùng “mặt bằng chung tại địa phương” cũng chưa phù hợp, đặc biệt trong trường hợp những dự án nằm ở các địa phương chưa phát triển, chưa có nhiều dự án lớn thì mặt bằng chung tại địa phương sẽ có thể không phù hợp với dự án đó.

Điều 7.3.c dự thảo quy định cách tính lợi nhuận của nhà đầu tư theo 2 phương án. Theo phản ánh của doanh nghiệp, hai cách tính trên đều chưa hợp lý vì chưa tính đủ lợi nhuận của toàn bộ dự án theo phương pháp thặng dư cho nhà đầu tư.

Cụ thể, quy định lợi nhuận chỉ tính trên chi phí đầu tư xây dựng. Đây chỉ là lợi nhuận của khâu phát triển bất động sản (đầu tư phát triển đất), chưa phải là lợi nhuận của cả dự án.

Quy định như vậy là không phù hợp với nguyên lý hình thành giá, vì giá phải bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh và có lợi nhuận. Quy định này cũng phủ nhận nguyên lý “giá trị của tiền tệ có tính thời gian” (do chi phí cơ hội, lạm phát, rủi ro) và nguyên lý “giá trị tương lai của tiền” (tức khi đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào cũng phải mong muốn có lợi nhuận kỳ vọng, kể cả gửi ngân hàng).

Thực tế, chi phí mà nhà đầu tư bỏ ra (tổng chi phí) là tất cả các chi phí hợp lý của nhà đầu tư phải bỏ ra để hoàn thành dự án (đến khi có được doanh nghiệp). Tổng chi phí cần phải bao gồm cả tiền sử dụng đất (hay giá trị khu đất) - loại chi phí đầu tư ban đầu mà nhà đầu tư phải bỏ ra để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Theo đó, nếu tính thiếu loại chi phí này, có thể coi nhà đầu tư phải chịu tiền đất 2 lần: lần một khi không được tính vào chi phí loại trừ khi xác định giá đất (theo quy định này), và lần hai khi phải nộp tiền sử dụng đất (nhưng không được trừ như một loại chi phí).

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi quy định theo hướng lợi nhuận được tính trên tổng chi phí nhà đầu tư phải bỏ ra để thực hiện hoàn thành dự án đến khi bán sản phẩm thu được doanh thu. Tổng chi phí đó phải bao gồm chi phí đầu tư xây dựng, chi phí kinh doanh và tiền sử dụng đất - loại chi phí đầu tư ban đầu mà nhà đầu tư phải bỏ ra để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Điều 4.2.d dự thảo quy định về xác định giá đất để giao đất, cho thuê đất theo tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo điều 257.2.c Luật Đất đai 2024.

Theo các doanh nghiệp, thời điểm xác định giá đất chỉ nên áp dụng tại thời điểm đất hoàn thành giải phóng mặt bằng bàn giao đất có thể thực hiện đầu tư.

Thực tế, có những trường hợp giao đất quá nhỏ lẻ, không thể thực hiện đầu tư thì không nên xác định thời điểm để định giá đất. Nếu quy định như vậy sẽ phát sinh thủ tục không cần thiết, phải lựa chọn phương án tính giá không đồng bộ với nhiều diện tích bàn giao không đủ thực hiện đầu tư hoặc trên phần diện tích quy hoạch không tạo ra doanh thu.

Do vậy, nên quy định theo hướng phương pháp thặng dư được tính trên diện tích toàn bộ dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng đến thời điểm định giá đất phân bổ theo tỷ trọng diện tích đối với diện tích được bàn giao.

Nguồn: Dự thảo nghị định về giá đất "bỏ quên" nhiều chi phí của doanh nghiệp?

T.M
nguoiduatin.vn
Chia sẻ

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thêm hơn 1.700 căn nhà ở xã hội được hoàn thành

Thêm hơn 1.700 căn nhà ở xã hội được hoàn thành

Từ năm 2021 đến nay, số lượng dự án nhà ở xã hội hoàn thành là 75 dự án với quy mô 39.884 căn. So với thời điểm báo cáo ngày 15/3 tăng 3 dự án, 1.756 căn đã hoàn thành.
Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị tại huyện Đông Anh bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tổng mức đầu tư của 6 dự án là 34.585 tỷ đồng.
Bắc Giang điều chỉnh giảm số lượng đô thị

Bắc Giang điều chỉnh giảm số lượng đô thị

HĐND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, với phương án phát triển mạng lưới đô thị đến năm 2030, tỉnh sẽ giảm 7 đô thị…
Giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất đai không đúng mục đích

Giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất đai không đúng mục đích

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất đai
7 trường hợp sắp không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024, người dân cần biết

7 trường hợp sắp không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024, người dân cần biết

Theo Luật đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định 7 trường hợp người sử dụng đất không được cấp sổ đỏ.
Him Lam Thường Tín - điểm nóng của thị trường bất động sản khu Nam Hà Nội

Him Lam Thường Tín - điểm nóng của thị trường bất động sản khu Nam Hà Nội

Thừa hưởng nhiều tiềm năng phát triển, thị trường BĐS khu Nam Hà Nội, đặc biệt là huyện Thường Tín đang thu hút đông đảo nhà đầu tư. Trong đó, Him Lam Thường Tín trở thành “điểm nóng” khi sở hữu tiềm năng sinh lời vượt trội, cùng chính sách bán hàng hấp dẫn.

Các tin khác

Hà Nội công bố 3 đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn

Hà Nội công bố 3 đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn

UBND huyện Sóc Sơn phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức công bố nội dung 3 Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn phân khu 1, 2 và 4 tỷ lệ 1/2000.
Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ thanh tra toàn diện nhà ở xã hội

Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ thanh tra toàn diện nhà ở xã hội

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho biết, có ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện công tác phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua, xác định vướng mắc, bất cập, vi phạm, tiêu cực để xử lý nghiêm.
Hàng loạt dự án bất động sản vẫn chờ gỡ vướng

Hàng loạt dự án bất động sản vẫn chờ gỡ vướng

Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM xác nhận, số lượng hồ sơ dự án bất động sản tồn đọng chưa xác định giá đất cụ thể trên địa bàn là gần 200 hồ sơ.
Bất động sản công nghiệp sẽ duy trì tăng trưởng tốt trong những năm tới

Bất động sản công nghiệp sẽ duy trì tăng trưởng tốt trong những năm tới

Các chuyên gia dự đoán rằng, thị trường bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt do sự quan tâm của nhiều tỉnh thành và doanh nghiệp đến những ngành công nghiệp công nghệ cao.
Giảm nhiệt bất động sản

Giảm nhiệt bất động sản

Đã xuất hiện những luồng thông tin khác nhau trước biến động về giá nhà đất tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM thời gian qua, cũng như trong bối cảnh nhiều địa phương đang chuẩn bị triển khai tiếp các đợt đấu giá đất trong tháng 5/2024.
Nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn chưa hết khó trong quý I/2024

Nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn chưa hết khó trong quý I/2024

Dù thị trường bất động sản có nhiều tín hiệu tích cực trong quý I/2024, nhưng nhiều doanh nghiệp địa ốc vẫn có doanh thu èo uột, thậm chí thua lỗ.
Hơn 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chờ đáo hạn

Hơn 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chờ đáo hạn

Áp lực trả nợ đối với các nhà phát hành là doanh nghiệp bất động sản trong năm 2024 và 2025 là khá lớn.
Thị trường văn phòng cho thuê phân hoá

Thị trường văn phòng cho thuê phân hoá

Theo ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, trong khi các toà nhà văn phòng cũ đang đứng trước áp lực giảm giá rất lớn để giữ chân khách thuê, thì các toà nhà văn phòng xanh mới, mặc dù có giá cao nhưng vẫn hấp dẫn khách hàng.
Quận Bắc Từ Liêm sẽ có thêm 4 công viên

Quận Bắc Từ Liêm sẽ có thêm 4 công viên

Quận Bắc Từ Liêm sẽ có công viên văn hóa giải trí kết hợp cải tạo, bảo tồn vườn quả Từ Liêm và du lịch sinh thái nông nghiệp; Công viên văn hóa nghỉ ngơi; Công viên thực vật; Công viên khoa học công nghệ cao.
Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất: Hiệp hội Bất động sản TP.HCM chỉ ra bất cập và giải pháp

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất: Hiệp hội Bất động sản TP.HCM chỉ ra bất cập và giải pháp

Để đảm bảo quyền lợi của người dân, HoREA kiến nghị không thu tiền đầu tư cơ sở hạ tầng đối với người tái định cư được giao đất ở trong khu tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.
Dự thảo nghị định về giá đất "bỏ quên" nhiều chi phí của doanh nghiệp?

Dự thảo nghị định về giá đất "bỏ quên" nhiều chi phí của doanh nghiệp?

Hội Thẩm định giá Việt Nam đã ban hành công văn góp ý Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất.
Có gì trong quảng trường trung tâm tại vùng đất Blue Zones đầu tiên Việt Nam?

Có gì trong quảng trường trung tâm tại vùng đất Blue Zones đầu tiên Việt Nam?

Quảng trường All Blue - Ecovillage Saigon River- vùng đất Blue Zones đầu tiên tại Việt Nam, tức vùng đất Blue Zones thứ sáu trên thế giới.
Dự báo giá thuê đất công nghiệp miền Bắc sẽ tăng 3-9%/năm

Dự báo giá thuê đất công nghiệp miền Bắc sẽ tăng 3-9%/năm

CBRE Việt Nam dự báo rằng, trong 3 năm tới, giá thuê đất công nghiệp ở miền Bắc có thể tăng từ 3-9% mỗi năm, trong khi giá thuê của nhà kho/nhà xưởng xây sẵn dự kiến sẽ tăng nhẹ từ 1-4% mỗi năm.
Siêu dự án Cocobay vẫn đìu hiu sau tin tái khởi động

Siêu dự án Cocobay vẫn đìu hiu sau tin tái khởi động

Theo báo cáo, chủ đầu tư sẽ tái khởi động Cocobay, nhưng đến nay siêu dự án này vẫn trong cảnh vắng vẻ.
Kiến nghị không thu tiền đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư

Kiến nghị không thu tiền đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư

Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, bám sát theo Luật Đất đai 2024. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần được tiếp tục hoàn thiện để sát với thực tế.
Giải bài toán nhu cầu nhà ở tăng cao ở Hà Nội

Giải bài toán nhu cầu nhà ở tăng cao ở Hà Nội

Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 (Quy hoạch Thủ đô) được thông qua có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội và động lực lớn để thực hiện số lượng cũng như chất lượng nhà ở cho mọi người dân.
Bài toán cho thị trường Condotel Việt Nam?

Bài toán cho thị trường Condotel Việt Nam?

Thị trường condotel tại Việt Nam mới trải qua một giai đoạn tăng trưởng nóng, đặc biệt ở khu vực Phú Quốc. Trước tác động của những yếu tố bao gồm chất lượng phát triển dự án, mô hình trùng lặp, thiếu định hướng bền vững đã dẫn đến tình trạng hoạt động không thật sự hiệu quả của phân khúc này trong thời gian qua.
TP Hồ Chí Minh có chỉ đạo mới nhất về việc chuyển mục đích đất dân cư xây mới

TP Hồ Chí Minh có chỉ đạo mới nhất về việc chuyển mục đích đất dân cư xây mới

UBND Tp.HCM thống nhất về việc ban hành văn bản của UBND TP chỉ đạo thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy định các luật hiện hành.
Xem thêm
Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại: Khơi thông đầu ra cho sản phẩm OCOP”

sản phẩm OCOP
Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Bác sĩ tư vấn cách phòng tránh bệnh đường hô hấp trong thời tiết giao mùa

Trao yêu thương cho em

Trao yêu thương cho em

Nhằm kết nối, sẻ chia với các trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn Cần Thơ. Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “ Nối vòng yêu thương” diễn ra vào ngày 28/6/2022. Công ty Cổ phần Trầm hương sinh học TTT là đơn vị tài trợ chính cho chương trình với mong muốn các em sẽ đón nhận những tương lai tươi sáng.
Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Kon Tum giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 18/4 vừa qua, đối tượng Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y Liên cùng 5 người khác gồm 2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.
Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Giới thiệu Phổ biến kiến thức Pháp luật

Phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật là hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, bổ sung kiến thức, các quy định pháp luật mới ban hành. Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc cập nhật kiến thức pháp luật có vai trò rất quan trọng, góp phần hình thành tri thức pháp lý, thái độ, hành vi xử sự của mọi người phù hợp với đòi hỏi của hệ thống pháp luật. Tại tỉnh Quảng Ninh, việc phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn.
Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Phổ biến Luật tiếp cận thông tin

Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.
Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Hướng đến Chuyển đổi số sâu rộng

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả thành công của doanh nghiệp. Và, một thực tế cho thấy, các doanh nghiệp trên toàn thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bán lẻ, tài chính và chăm sóc sức khỏe, cho đến khu vực công, đều đang khởi động các dự án chuyển đổi số để cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả hoạt động.
Giao diện di động